Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №117, взето по Протокол №10/31.05.2016 година на Общински съвет- Сапарева баня, касаещо възложителите Елисавета Григорова Захариева – Иванова и Борислав Владимиров Иванов

 

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за поставено на 24.06.2016 година Решение №117, взето по Протокол №10/31.05.2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за учредяване право на прокарване и сервитут извън границите  на  урбанизираната  територия одобряване на задание за изработване на проект на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), разрешава изработването на проект на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно – битови нужди и външно елекрозахранване – ниско напрежение на строеж: „Малкоетажна жилищна сграда”, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.24.636, местност “До банята”,  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК – гр.София, изменена със Заповед КД-14-10-251/13.07.2012 година на Началника на СГКК – Кюстендил, в обхват поземлени  имоти  с  идентификатори  № 65365.24.637, 65365.24.621 и 65365.60.1  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, с възложители Елисавета григорова Захариева – Иванова и Борислав Владимиров Иванов.


       Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.