Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление относно изменение на ширината на ул. "Опълченска", град Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 22.06.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на улица с.о-т. 164-167-159 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /ул.”Опълченска”/,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1090, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.322 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1091, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.316 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-1092, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.315 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ- 1093 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.314 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІІ-1094 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.313 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ-1095, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.308 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1096, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.307 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ-1097 кв.28  по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.306 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІ-1098 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1099 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.300 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  І-1100 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.299 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня , третиращ  намаляване ширината на улица с о.т 164-167-159 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /ул.”Опълченска”/  от 8,50 м. на 8,00 м откъм страната на квартал 28, съгласно изготвената скица – предложение  за промяна на ПУП - изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.  


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.