Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-14 / 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127 кв.87 и ХІ-128 кв.87 по рег. план на гр.Сап. баня

 

OБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-14/ 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127 кв.87 и ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.431, 65365.601.430 и 65365.601.432 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-130 кв.87 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127 кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен  имот  с идентификатор 65365.601.430 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127 кв.87  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот, с идентификатор 65365.601.430 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, както и отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня  „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност- Жм,  Възложител Райна Стойчева Банкова и Димитър Николов Банков.  

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.