Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД–00–19/22.06.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на ПЗ/ в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХV - 101, кв.44 по рег. план на с. Oвчарци

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.06.2016 година Заповед № РД – 00 – 19 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 101, кв.44 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ както следва:

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”.

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват новоотреден урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV – 101 „За обществено обслужване, кв.44 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел осигуряване на възможност за изграждане на къща за настаняване на туристи, с Възложител Динко Гошев Станев.

 


Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.