Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на вниманието на Възложителя „ЙОНИВЕСТ” ЕООД

      Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Къща за гости”, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ – 145 За обществено обслужване, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.890 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ЙОНИВЕСТ” ЕООД.

      Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 16.06.2016 година.