Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления до Възложителите- Ивайло Любенов Константинов и „АДИУМ” ЕООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.03.2016 година Решение № 53, взето по Протокол № 7 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/; разрешава изработване на проект на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32190, местност “Атанашкш дол”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност, с Възложител Ивайло Любенов Константинов

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.03.2016 година Решение № 54, взето по Протокол № 7 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, учредяване право на прокарване и сервитут извън границите на урбанизираната територия; одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/; разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение на обект „Малкоетажна жилищна сгпрада”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „Водни дол”, по КК на гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.32.187; 65365.32.314 и 65365.32.215 по КК на гр.Сапарева баня, с Възложител „АДИУМ” ЕООД

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.