Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №761/30.11.2012г./, представляващ поземлен имот с индент. № 65365.602.400

OБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №761/30.11.2012г./, представляващ поземлен имот с индентификатор № 65365.602.400; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта на град Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрен със Заповед РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 226 кв.м.»

    На основание: Решение №62 от Протокол №7/30.03.2016г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-198/05.05.2016г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева) без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  – 200лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от 09.05.2016г. до 25.05.2016г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 –  208.

   Срок за закупуване на тръжни документи 25.05.2016г. -  16:30 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията –  25.05.2016г. – 17:30 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  26.05.2016г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  02.06.2016г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг  01.06.2016г. –  16:30 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг 01.06.2016г. 17:30 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг  от  27.05.2016г. до 01.06.2016г.   всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа след предварителна заявка за деня и часа.

                                                                                                                    

 

 Общинска администрация - Сапарева баня