Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №9 от 28.04.2016г.

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

      ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №75

 

І. Общински съвет приема ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха и паднала  дървесина по категории и асортименти, както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване:

 

Строителна дървесина,

 дърва за огрев и вършина

мярка

Цена за продажба на дървесина на корен по ценоразпис без ДДС /лева/

Цена за продажба на дървесина на корен по ценоразпис с ДДС /лева/

 

 

 

 

1. Иглолистни обли дървени материали

 

 

 

а/едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

50.00

60.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

45.00

54.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

15.00

18.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

10.00

12.00

в/ дребна, ритловици, саръци

пл. куб.м

10.00

12.00

г/ ОЗМ

 

 

 

над 50 см

пл. куб.м

30.00

36.00

над 25 см

пл. куб.м

20.00

24.00

под 25 см

пл. куб.м

15.00

18.00

2. Широколистни обли дървени материали

 

 

 

а/ едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

60.00

60.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

40.00

48.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

35.00

42.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

в/ дребна, мертеци

пл. куб.м

30.00

36.00

ОЗМ над 25 см

 

 

 

твърди широк. видове

пл. куб.м

30.00

36.00

меки широк. видове

пл. куб.м

15.00

18.00

3. Дърва за горене и вършина

 

 

 

а/ дърва от иглолистни видове

пр. куб.м

6.00

7.20

б/ дърва от широк. меки дърв. видове

пр. куб.м

6.00

7.20

в/ дърва от широк. твърди дърв. видове

пр. куб.м

15.00

18.00

г/ клони и вършина

пр.куб.м

1.00

1.20

 

 

 

ІІ. Общинския съвет приема ценоразпис за физически лица за продажба на добита дървесина от временен склад /в гората/:

 

Строителна дървесина,

дърва за огрев

мярка

Цена за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС /лева/

Цена за продажба на добита дървесина от временен склад с ДДС /лева/

 

 

 

 

1. Иглолистни обли дървени материали

 

 

 

а/едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

75.00

90.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

55.00

66.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

35.00

42.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

в/ дребна, ритловици, саръци

пл. куб.м

30.00

36.00

г/ ОЗМ

 

 

 

над 50 см

пл. куб.м

50.00

60.00

над 25 см

пл. куб.м

40.00

48.00

под 25 см

пл. куб.м

30.00

36.00

2. Широколистни обли дървени материали

 

 

 

а/ едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

 100.00

 120 .00

І клас на сортимента

пл. куб.м

80.00

96.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

75.00

90.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

65.00

78.00

в/ дребна, мертеци

пл. куб.м

65.00

78.00

ОЗМ над 25 см

 

 

 

твърди широк. видове

пл. куб.м

63.00

75.60

меки широк. видове

пл. куб.м

40.00

48.00

3. Дърва за горене и вършина

 

 

 

а/ дърва от иглолистни видове

пр. куб.м

21.00

25.20

б/ дърва от широк. меки дърв. видове

пр. куб.м

21.00

25.20

в/ дърва от широк. твърди дърв. видове

пр. куб.м

33.00

39.60

 

При продажба на добита дървесина от времен склад не е необходимо лицата да имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добива.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

  

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №76

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина от Общинска горска територия за санитарни и принудителни сечи по ценоразпис за физически лица утвърден с Решение №14 с Протокол №9/02.07.2012 г.на заседание на Общинския съвет, за лесосечен фонд 2016 г.по отдели, както следва :

-отдел 38 „е" със стояща маса бял бор 10 куб.м, стояща маса смърч 10 куб.м, лежаща  маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 7 пл. куб.м, дърва смърч-1 пл. куб.м;

   -отдел 39 „д" със стояща маса бял бор 10 куб.м., стояща маса смърч 10 куб.м лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 10 пл. куб.м, дърва смърч - 3 пл. куб.м

   -отдел 43 „к" със стояща маса бял бор 20 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / ІІ клас - 2 куб.м/, дърва бял бор - 13 пл. куб.м;

 -отдел 51 „и" със стояща маса смърч  80 куб.м., стояща маса бял бор 10 куб.м,  лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина смърч / І клас - 35 куб.м, ІІ клас - 23 куб.м /, средна строителна дървесина смърч /ІІІ клас - 1 куб.м, ІV клас - 3 куб.м/ / дърва смърч - 5 пл. куб.м.;

  -отдел 73 „а" със стояща маса бял бор 20 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 11 пл. куб.м.;

- отдел73 „б" със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 13 пл. куб.м;

- отдел 75 „а" със стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина бял бор/ ІІ клас -1 куб.м /, дърва бял бор 2 пл. куб.м.;

- отдел 119 „а" със стояща маса ела 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина ела /І клас - 2 куб.м, ІІ клас - І куб.м/;

- отдел 120 „е" със стояща маса ела 50 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина ела /І клас - 25 куб.м, ІІ клас - 3 куб.м/, дърва ела - 16 пл. куб.м;

- отдел 151 „ж" със стояща маса бял бор10 куб.м,  лежаща маса по сортиментен лист:  дърва бял бор 9 пл. куб.м;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

  На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

                                                                                   РЕШЕНИЕ №77

 

  ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2015 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

1.    Доклад и отчет на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.    Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.    Доклад и отчет на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.    Доклад и отчет на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.    Доклад и отчет на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесена молба с вх.№М 216/ 12.08.2015г. от  Гюлка Василева Начова.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №78

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 500.00 лв. на  Гюлка Василева Начова   по МОЛБА с вх.№ М216/12.08.2015г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта.

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесена молба с вх.№ М-100/  19.04.2016г.. от   Кирил Григоров Гювийски.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер  500.00 лв. на   Кирил Григоров Гювийски   по МОЛБА с вх.№ М 100/ 19.04.2016г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта.

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 80

 

1.    Общински съвет Сапарева баня приема от бюджета на община Сапарева баня да бъдат отпускани по 300.00 лв. за новородено дете за 2015г и 2016г.

2.    Средствата по т.1 да се отпускат при условие, че постоянния и настоящ адрес на родителите е на територията на общината и детето е родено в РБългария.

3.    Средствата да се осигурят от §42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет по бюджета на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

           На основание: чл. 17, ал. 1, т.7 ; чл.21, ал.1, т.12 ; чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от ППЗСП

 

на Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №81

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г.  на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание  чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.32 от Наредбата за условията и редът за упражняване на правата на община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №82

 

Т.1 Общински съвет гр. Сапарева баня определя Славчо Кирилов Коларски - зам. кмет СДКЕИ в Община Сапарева баня за представител на Община Сапарева баня в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 20.05.2016г. в 10.00ч. в гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари"№1 в кабинета на Изпълнетилния директор на дружеството, а при липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2016г. от 10.00ч. на същото място.

Т.2 Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Славчо Кирилов Коларски - зам. кмет СДКЕИ в Община Сапарева баня, да гласува съобразно интересите на Община Сапарева баня по предложените проекто-решения от дневния ред , включително и по въпроси, отнасящи се до изменение или допълване устава на дружеството и намаляване и увеличаване капитала на дружеството.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

  

      На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3, във връзка с чл.45,ал.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и постъпила молба с вх. № М-75-3/20.04.2016г. от свещеник Димитър Недялков - председател на църковното настоятелство при храм "Св. Влмчк. Георги Победоносец"- кв. Гюргево, гр. Сапарева баня.

                                                                      ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №83

 

І .  На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, ОбС гр. Сапарева баня  отменя своето, взето  Решение 47 с Протокол №7от 30.03.2016г.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

     На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и постъпила молба с вх. № М-75-3/20.04.2016г. от свещеник Димитър /Димчо/ Недялков - председател на църковното настоятелство при Храм "Св. Влмчк. Георги Победоносец"- кв. Гюргево, гр. Сапарева баня.

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №84

 

  I . ОбС гр. Сапарева баня определя като приоритетно проектното предложение в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващо  дейности по извършване на ремонт и консервационно - реставрационни дейности на храмовата сградата, камбанарията, както и подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка  на   Храм «Св. Вмчк. Георги Победоносец» - гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня  и  съответстващо на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика”, специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.

 

       ІI. ОбС гр. Сапарева баня одобрява извършването на  дейностите по извършване на ремонт и консервационно - реставрационни дейности на храмовата сградата, камбанарията, както и подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка на Храм «Св. Вмчк. Георги Победоносец» - кв. Гюргево, град Сапарева баня, общ. Сапарева баня.  

 

        ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на   Храм «Св. Вмчк. Георги Победоносец» - гр. Сапарева баня  за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

 

      ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства  на свещеник Димитър /Димчо/ Недялков - председател на църковното настоятелство  при Храм «Св. Вмчк. Георги Победоносец» - кв. Гюргево, град Сапарева баня за подготовката на инвестиционния проект.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

      На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3, във връзка с чл.45,ал.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и постъпила  молба с вх. № М-79-2/20.04.2016г. от председателя на църковното настоятелство свещеник Райко Ваклин при храм «Св.Николай»- село Ресилово и молба с вх. № М- 78-2/20.04.2016г.  от   игумения Мелания при Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово.

 

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №85

 

 

І .  На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, ОбС гр. Сапарева баня  отменя своето, взето  Решение 49 с Протокол №7от 30.03.2016г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

      На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  във връзка с постъпила молба с вх. № М- 78-2/20.04.2016г.  от   игумения Мелания при Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово.

  

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №86

 

        I .ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетнo проектнoто предложение в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващо  дейности по извършване на  обновяване   на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на  Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово като съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.

 

        ІI . ОбС гр. Сапарева баня одобрява извършването на  дейностите по  обновяване   на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на  Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и ги определя като приоритетни и  съответстващи  на  Общинския план за развитие  на община Сапарева баня за периода  2014 - 2020г.  

 

       ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на   Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово    за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

 

       ІV.  ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства  на игумения Мелания при Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово за подготовката на инвестиционния проект.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

      На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с постъпила молба с вх. № М- 79-2/20.04.2016г. от председателя на църковното настоятелство свещеник Райко Ваклин при Храм «Св.Николай»- село Ресилово .

 

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 87

 

 

.ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетно проектното предложение в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващо  дейности по извършване на ремонт и консервационно - реставрационни дейности на храмовата сградата, камбанарията, както и подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка  на   храм «Св.Николай» - село Ресилово, общ. Сапарева баня  като  съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.

 

 

       ІI. ОбС гр. Сапарева баня одобрява извършването на  дейностите по извършване на ремонт и консервационно - реставрационни дейности на храмовата сградата, камбанарията, както и подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка на храм «Св.Николай» - село Ресилово, общ. Сапарева баня и ги определя като приоритетни и  съответстващи  на  Общинския план за развитие  на община Сапарева баня за периода  2014 - 2020г.  

 

 

       ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на   храм «Св.Николай» - село Ресилово  за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7,подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

 

      ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства  на свещеник Райко Ваклин - председател на църковното настоятелство  при Храм «Св.Николай» - село Ресилово за подготовката на инвестиционния проект.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

    РЕШЕНИЕ №88

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван Георгиев Тръмбев  следният поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.061 дка., с № 061039 съгласно скица-проект  № Ф31817 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност "Куманов дол", който имот е образуван от имот   № 061021, м. „Банско ливаге"  -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №89

 

    1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Спасов Йовичин  следния  поземлен  имот:  

Имот с площ от 1.391 дка., с № 018303 съгласно скица-проект  № Ф31372 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Мерата", който имот е образуван от имот №018272 м. „Горица" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2.ОбС гр.Сапарева баня отказва да предостави на наследниците на Георги Спасов Йовичин  следния  поземлен  имот:  

Имот с площ от 2.522 дка., с № 041045 съгласно скица-проект  № Ф31371 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Дабето", който имот е образуван от имот №041037 м. „Дабето" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище,мера - публична общинска собственост.

3.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №90

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Кирил Йорданов Годинов  следните  поземлени  имоти: 

Имот с площ от 3.350 дка., с № 011123 съгласно скица-проект  № Ф00225 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността„Драговица", който имот е образуван от имот № 011114 м. „Манафица" /"Драговица"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

          Имот с площ от 1.688 дка., с № 011126 съгласно скица-проект  № Ф00226 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността„Драговица", който имот е образуван от имот № 011087 м. „Манафица" /"Драговица"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №91

 

 

 ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Йордан Янев Мантарков  следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 0.908 дка., с № 026295 съгласно скица-проект  № Ф00206 / 07.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността„Карагюр", който имот е образуван от имот № 026295 м. „Над  селото" / Карагюр"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №92

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Васил Данаилов Сусанин  следните  поземлени  имоти :  

Имот с площ от 1.841 дка., с № 016193 съгласно скица-проект  № Ф00228 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Над Ридо", който имот е образуван от имот  № 016156, м. „Над Ридо" -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Имот с площ от 1.500 дка., с № 016194 съгласно скица-проект  № Ф00227 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Над Ридо", който имот е образуван от имот   № 016156, м. „На Ридо" -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

    Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №93

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван Начов Айдаров  следните  поземлени  имоти:  

Имот с площ от 1.166 дка., с № 041077 съгласно скица-проект  № Ф31824 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността „Куманов дол", който имот е образуван от имот № 041046 м. „Св.Илия" /"Куманов дол"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

          Имот с площ от 1.018 дка., с № 041078 съгласно скица-проект  № Ф31825 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността„Куманов дол", който имот е образуван от имот № 041046 м. „Св.Илия" /"Куманов дол"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №94

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Васил Стоичков Дашов  следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 1.775 дка., с № 026296 съгласно скица-проект  № Ф00210 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Комино",който имот е образуван от имот № 026287 м. „Над селото" /"Комино"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №95

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Санде и Стоил Иванови Деянчеви  следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 1.653 дка., с № 051291 съгласно скица-проект № Ф31822 / 07.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността „Вадата",който имот е образуван от имот № 051131 м. „Конопишки път" /"Вадата"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №96

 

  

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Иванов Добрев следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 0.446 дка., с № 022371 съгласно скица-проект  № Ф31813 / 07.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността„Ливагето", който имот е образуван от имот № 022266 м. „Ливагето" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

          РЕШЕНИЕ №97

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Мите Петрев Колевчин следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 4.008 дка., с № 021179 съгласно скица-проект  № Ф31826 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността „Гьоло",който имот е образуван от имот № 021142 м. „Пазарски път" /"Гьоло"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №98

 

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Крум Костадинов Лазев следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 2.007 дка., с № 018305 съгласно скица-проект  № Ф31379 / 02.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Мерата, който имот е образуван от имот № 018265 с площ 0.936 дка. и имот № 018022 с площ 1.071, местност „Горица” /”Мерата”/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

  

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №99

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Христов Палев  следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 0.855 дка., с № 045134 съгласно скица-проект № Ф31823 / 07.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местността „Крами дол, който имот е образуван от имот № 045017 м. „Крами дол” -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №100

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Василка Иванова Върголомова  следният  поземлен  имот:  

Имот с площ от 3.567 дка., с № 021073 съгласно скица-проект № Ф00224 / 18.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Темни дол", който имот е образуван от имот № 021059 м. „Иловицата" /"Темни дол"/ -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

          РЕШЕНИЕ №101

 

  

1. ОбС гр.Сапарева баня отказва да предостави на наследниците на Елена Василева Камджилова следния  поземлен  имот:  

Имот с площ от 0.799 дка., с № 029109 съгласно скица-проект  № Ф31373 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Фудиня",който имот е образуван от имот № 029109, местност „Фудиня" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище,мера - публична общинска собственост.

            2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                                    РЕШЕНИЕ 102

 

 

1.    ОбС гр. Сапарева баня предоставя на наследниците на Йордан Янев Мантарков следните поземлени имоти:

Имот с площ от 0.263 дка., с №020153 съгласно скица проект №Ф31369/07.01.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, местността „Грабежо",който имот е образуван от имот №020055 м."Горица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Имот с площ от 0.942 дка., с №043027, съгласно скица проект №Ф31374/25.01.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, местността „Змиярнико", който имот е образуван от имот №043022 м. „Змиярнико" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

        2.ОбС гр. Сапарева баня отказва да предостави на наследниците на Йордан Янев Мантарков следния поземлен имот:

          Имот с площ 1.807 дка, с №043026, съгласно скица проект №Ф31367/07.01.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, местността „Хадживаница", който имот е образуван от имот №043006, м. „Змиярнико" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище, мера - публична общинска собственост.

 

3.На основание чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл.45д, ал.2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр. Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №103

 

Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за изграждане на строеж „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на село Сапарево, община Сапарева баня (кл. 1-10)" с обща дължина на реконструираната водопроводна мрежа 3035.2 м, минаващи както следва: клон 1 - улица с осеви точки 7-6-8-13-14-26-25-24 / улица „Хаджи Иван"/ и по улица с осеви точки - 174-327-328-329-7 / улица „Старио камък" /; Клон 2 - по улица с осеви точки - 8-9-10-11-12 / улица „Ягода" /; клон 3 - по улица с осеви точки - 2-3-4-5-6 / улица „Връжалец" /; клон 4 - по улица с осеви точки - 2-3-4-5-6 / улица „Ягода" /; Клон 5 - по улица с осеви точки - 32-27-11 / улица „Цар Асен" /; Клонове 6, 7, 8 и 9, минаващи по улица с осеви точки - 172-1-17-18-68-69-70-257-267-268-269-270-271-272-274-275-276 / улица „ П.К. Яворов" / и Клон 10, минаващ по улица с осеви точки - 277-277б-281-282-298-297-299-300-301-302-303-304-305-306 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За магазин, кв.42 по регулацинния план на  с. Сапарево и улица с осеви точки - 188-187-186-156-155-154-153-113-114 / улица „Христо Ботев" /, които се предвижда да се изгражда в имоти публична общинска собственост, съгласно Акт №61 от 04.06.2001г. за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №130, том II, вх. р-р №2391 от 27.09.2001г.; Акт №65 от 04.06.2001г. за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №134, том II, вх. р-р №2395 от 27.09.2001г. и Акт №20 от 01.02.2006г. за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница  №178, том IIq вх. р-р №458 от 07.02.2006г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

               Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

               РЕШЕНИЕ №104

 

 

  Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за изграждане на строеж „Реконструкция на довеждащ водопровод от напорен резервоар „Фудиня" до ок42, с. Овчарци с дължина 702.07 м, с начало резервоар „Фудиня", находящ се в поземлен имот с №027047, местност „Фудиня", по картата на възстановената собственост на землището на с. Овчарци, минаващ през поземлен   с №027047, местност „Фудиня" по картата на възстановената собственост на землището на с. Овчарци, поземлени имоти с номера 53254.50.78; 53254.50.89 и 53254.50.104 по плана на новообразуваните имоти на земеделските земи предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности „Ридо" и „Долците" в землището на с. Овчарци, одобрен със Заповед №101 от 10.03.2009г. на Областния управител на Област Кюстендил, който е публична общинска собственост, съгласно Акт 75 от 26.06.2001г. за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №143, том II, вх. р-р №2406 от 27.09.2001г.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

  

            Правно основаниечл.44, ал.1, т.1, чл.21 , ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 8, взето  по  Протокол № 1 / 10.03.2015 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ,  взе

 

                                                                               РЕШЕНИЕ №105

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ със следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.32.215, 65365.32.314, 65365.32.187 и 65365.32.356 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изграждане на  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - водопроводно отклонение за захранване с питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Запазване на съществуващата сграда в имота и пристрояване, настрояване и преустройството й в къща за настаняване" и изграждане на „Малкоетажна сграда за настаняване", предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата 322 кв.м./ид.ч. от поземлен  имот  с  идентификатор №65365.32.205, местност "Света Богородица" по  кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор №65365.32.1293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към това решение Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, с Възложители Николай Кирилов Пейчов, Йорданка Витанова Пейчева  и Венцислав Кирилов Пейчев.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

 

 

        Общински съвет гр. Сапарева баня взе

         РЕШЕНИЕ 106

 

 

1.      Да се преобразува Професионална  гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов” гр. Сапарева баня , ул. „Княз Борис” №3, чрез сливане с ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня, ул. „Княз Борис” №3 в СОУ „Христо Ботев”, считано от 01.08.2016г.

2.      При преобразуването имуществото на ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня и на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов” гр. Сапарева баня да бъде предадено на СОУ „Христо Ботев”

3.      Задължителната документация на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов” гр. Сапарева баня ще се съхранява в преобразуваното СОУ „Христо Ботев” гр.Сапарева баня.

4.       За оптимизиране на учебно – възпитателния процес в новосъздаденото СОУ „Христо Ботев”  ще се използват сградите на двете учебни заведения.

5.       Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на  Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката, съгласно чл. 12, ал.2  ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  и във връзка с писмо на МОН № 1002-13 от 08.01.2016 г. за преобразуване на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов” – гр. Сапарева баня и  ОУ Христо Ботев гр. Сапарева баня в СОУ „Христо Ботев”  с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Княз Борис” №3

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №9/  28.04.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище” – ЕООД.      

 

Общинският съвет   взе

 

                                                                                   РЕШЕНИЕ 107

 

      ОбС гр. Сапарева баня дава съгласие на управителя на „ВиК Паничище” ЕООД  да закупи  1бр. товарен автомобил втора употреба на стойност до 20 хил.лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /