Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за изменение изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

 До

Общински съвет

гр.Сапарева баня

 

 

 

Докладна записка

 

от Иван Куйов – Председател  на Общински съвет Сапарева баня

 

 

            Относно: Изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня,  приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г.

            Основание: чл.44, ал.1,т.1 и чл.21 ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК .

            Мотиви: Актуализация на цените на услугата „Сключване на граждански брак”  е необходима, тъй като има случаи при които лица, без  постоянен или настоящ адрес на територията на Община Сапарева баня, заявяват желание за сключване на граждански брак в почивни и празнични дни. Таксата, която предлагаме включва разходите за извършения извънреден труд на длъжностните лица, извършващи ритуала, разходите за транспорт до мястото където  ще се сключва гражданския брак, както и такса за ритуал, който ще се провежда извън ритуалната зала на Община Сапарева баня.


             Предвид гореизложеното, Общински съвет гр.Сапарева баня взе следното:

 Проект!

РЕШЕНИЕ


            Общински съвет гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня,  приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г.

 на Община Сапарева баня в глава четвърта раздел I - Цени неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица в

            1.Чл. 79 т.6 „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак – 20 лв”.

се изменя както следва: „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак –50лв”.

            2.Създава се към чл.79, т.6 нова подточка 6.1 със следното съдържание: „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак извън ритуалната зала на Община Сапарева баня /изнесен ритуал/ – 100лв.”

 


Внася: ............................................

Иван Куйов –Председател на Общински съвет Сапарева баня