Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня

 До

 Общински съвет

гр.Сапарева баня

 

Докладна записка

 

от Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня

 

 

        Относно: Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня.

       Основания: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП; чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

 

       Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община Сапарева баня, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС). Според чл.99 от Закона за движение по пътищата в  населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. Местата за паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране. Общинският съвет определя цената за паркиране на местата, както и условията и реда за плащането й от водачите на специализираното звено на общината или на юридическото лице на което е предоставено управлението на тези места.

 

 Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултатиОсновен приоритет е изграденият режим на паркиране да се превърне в достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика, който е най-проявен в района на „Банята” около търговските обекти, както и да се доразвият създадените нормативни предпоставки за контролирано и целесъобразно паркиране на МПС на територията на Община Сапарева баня, от една страна, и от друга страна -  ефективното управление на общинската собственост. Целите, които се поставят са свързани и с предоставяне на възможност за хората с трайни увреждания да паркират на места удобни за тях, като паркоместата да бъдат съобразени с тяхното положение. Поставя се за цел и по-ефективен контрол на неправилно паркираните автомобили.

 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

            Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сапарева баня.

  

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Сапарева баня да приеме следното:   

                                                                                       Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1.Приема Наредба за организацията на движението на територията на Община   Сапарева баня.

2.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

 

   

ВНОСИТЕЛ:……………………

              Иван Куйов - Председател  на Общински съвет Сапарева баня