Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-13 / 03.05.2016 година на кмета на Община Сапарева

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

   Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед№ РД-00-13/ 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 2212 кв.8 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 2211, кв.8 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 2212  кв.8 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 2211 кв.8 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот   с пл.№ 2212 по кадастралния план на с .Сапарево, община Сапарева баня,с Възложител Красимира Николова Търпова и Лилия Николова Тръмбева.

 

   Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.