Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Георги Йорданов Михайлов, с адрес: с.София, ж.к „Дианабат”№ 2а, вх.В, ет.3, ап.9, че със Заповед № РД – 08 – 151 от 12.04.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 180, кв.39 по регулационния план на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Кюстендил, третиращ както следва:

-Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 180, кв.39 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”.

             -Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ – 180 новоотреден „За обществено обслужване”, кв.39 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на „Къща за гости”.

Съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител ЕТ „Васил Велинов-Елица”.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.