Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-86/02.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.60, местност „Физолница”,гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Костадинка Николова Петрунова, Иванка Методиева Златанчева, Методи Йорданов Начов, Николай Йорданов Начов, Снежана Йорданова Лукарова, Цветелина Златкова Пеянина, Ивайло Златков Пеянин, Иванка Иванова Лондрева, Мария Стефанова Николова, Стефан Петров Алексиев, Елеонора Костадинова Василиева, Людмила Николова Митрева, Росица Николова Андонова, Димитър Евтимов Гиздов и Даниелка Евтимова Йорданова, че със Заповед № РД-08-86/02.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.60, местност „Физолница” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:   

                                              - Плътност  на  застрояване – П застр. - 50 %

                                              - Интензивност на застрояване  Кинт 1.2

                                              - Етажност /Височина/ - 1 –  3  /3.00 м. – 10.00 м./

                                              - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 50 %

с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, с Възложители  Райна Георгиева Пешева, Димитър Кирилов Вучков и Георги Кирилов Вучков, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

      С Решение  №1, точка ІІ-4, взето по Протокол №1 от 05.02.2016 година на Комисията  по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и във връзка с чл.34  от ЗОЗЗ е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти. 

 

             На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.