Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016г.

До Председателя

на ОбС град Сапарева баня

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А      З  А  П  И  С  К  А

 

                  От Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

 

                 Относно:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016 г.

                  Мотиви:

                  На основание Заповед № РД 05-110 от 04.04.2012 г.на Директора на РДГ гр. Кюстендил е разработен, разгледан, приет и съгласуван лесоустройствен проект 2007-2016 г. на горите собственост на Община Сапарева баня.

                   На основание чл.7, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината.

                  На основание чл.7, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определя в съответствие с горскостопански план на съответната община по чл.13, ал.1 от Закона за горите.

                  На основание чл.7, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответна община.

 

 

                  На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

  

П Р Е Д Л А ГАМ,

   ОбС гр.Сапарева баня да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

                                   

          

    1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016 г.

   2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016 г.

 

 

   Кмет:......................................

                    (Калин Гелев)

 

 

 

 

 

Изготвил: ...................................

 

              /инж. Ал. Алащинов/