Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявления на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 18, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.21, местност „До Джерман” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 19, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.276, местност „До Джерман” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 20, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.278, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 21, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.279, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 22, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.280, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.02.2016 година Решение № 23, взето по Протокол № 6 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.281, местност „До Джерман” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на „Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, с Възложител „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.