Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 011/23.03.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.03.2016 година Заповед № РД – 00 – 011 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 407, кв.19 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 407, кв.19 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”.

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V – 407 нов отреден „За обществено обслужване, кв.19 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ осигуряване на възможност за изграждане на една малкоетажна обществено обслужваща сграда и две малкоетажни сгради от допълвщото застрояване без промяна на установяваната жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм  с Възложител Спаска Стоилова Пиперкова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.