Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-12/30.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел V-98, кв.88

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/30.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-98, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.366 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-99, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.365 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-98 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ІV-99 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.366 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и разделянето на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-98, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.366 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ98, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1037 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

 

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ98, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1038 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложител Йордан Крумов Белчински.