Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-6 от 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.5, местност „Герено”

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-6/ 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на план за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед №462/ 17.09.2013 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 65365.32.5, местност „Герено” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София и частично изменена със Заповед №КД-14-10-254 /13.12.2010 година на началника на СГКК-Кюстендил, третиращ разделяне на поземлен имот с идентификатор 65365.32.5 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София и частично изменена със Заповед №КД-14-10-254/13.12.2010 година на Началника на СГКК-Кюстендил на два самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори 65365.32.526 и 65365.32.527 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждане на новообразуваните поземлени имоти с идентификатори 65365.32.526 и 65365.32.527 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност- Жм, с Възложител „МЕРИДЕЛ”ООД.

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.