Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 30.03.2016 г./сряда / от 10.15 часа

 

 Председател: 0707/2-23-65

 

   До

            

    ........................................

 


    П О К А Н А

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                На  30.03.2016г., от 10:15


 СВИКВАМ:

 

                                

              Редовно заседание на Общински  съвет , при следния

 

 

   Проект!

  Дневен ред:

 

 

1.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-25 / 10.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на отчет за годишната дейност по управление на отпадъците на територията на община Сапарева баня за 2015 г.

 2.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-26 / 10.03.2016г.

ОТНОСНО:Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „ Програмата за опазване на околната среда 2008 – 2013 г.” на територията на община Сапарева баня за 2015 г.

 3.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-30 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014 – 2020г., приет с Решение № 1 от Протокол № 12/30.07. 2014г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня.

 4.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-31 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО : Приемане на Доклад за 2015г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива / ОДПНИВЕИБ / в община Сапарева баня за периода 2011 – 2021г.

5.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № М-75-2 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на храм „ Св. Влмчк. Георги Победоносец” – кв. Гюргево, гр. Сапарева баня , представляван от свещеник Димитър Недялков – председател на църковното настоятелство с проектно предложение с наименование : „ Ремонт на Храм „ Св. Влмчк. Георги Победоносец” и камбанария, изграждане на съпътстващи постройки, ограда и облагородяване на прилежащото пространство”, кв. Гюргево , гр. Сапарева баня , община Сапарева баня” за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., мярка 7, подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата , ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално – икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност.”

6.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № М-77-1 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на манастир „ Св. Архидякон Стефан” – гр. Сапарева баня, представляван от йеромонах Серафим с проектно предложение с наименование : „ Ремонт и реконструкция на сградата и подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка на Манастир „ Св. Архидякон Стефан” , гр. Сапарева баня ,  обл. Кюстендил” за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., мярка 7, подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата , ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално – икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност.”

7.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № М-78-1 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Девически  манастир „  Покров на Пресвета Богородица” –  с. Ресилово, представляван от  игумения  Мелания и храм „Св. Николай” – с. Ресилово, представляван от свещеник Райко Ваклин,  с проектни предложения   за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., мярка 7, подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата , ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално – икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност.”

8.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № М-80-1 / 15.03.2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на  храм „Св. Йоан Богослов” – с. Овчарци, представляван от енорийски свещеник  Ивайло Пиперков,  с проектно предложение   за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., мярка 7, подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата , ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално – икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност.”

9.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д- 29 / 14.03.2016г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация с обхват улица с осови точки 164 – 167 – 159 по плана на гр. Сапарева баня.

10.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № 3-  355 / 18.03.2016г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация с обхват улица с осови точки  430 –  430Б–  449 по плана на гр. Сапарева баня и УПИ, представляващи парцели  X – 2701, IX-2702, VIII-2703, VII-2704, XI-2704, кв. 105 по плана на гр. Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори №№№65365.601.823, 65365.601.905 и 65365.601.906 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

11. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-   28/ 10.03.2016г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация / ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.190, местност „Атанашки дол”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня , одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

12.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-27/10.03.2016г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктора извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктора – външно електрозахранване – ниско напрежение на строеж „ Малкоетажна жилищна сграда” , находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.32.338 , местност „Водни дол” , по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня , одобрена със Заповед РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена със Заповед № КД-14-10-397/26.10.2009г. на НАЧАЛНИК на СГКК – КЮСТЕНДИЛ , в обхват на поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215 , 65365.32.314 и 65365.32.187 , по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня , одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

13.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-24/9.03.2016г.

ОТНОСНО: Ползването на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

Отдел 104”ж” възраст 130г. със стояща маса бял бор 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м, смърч 130 куб.м и ела 190 куб.м;

Отдел 106”г” възраст 130г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, ела 670 куб.м, смърч 150 куб.м.

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в отдели 104”ж”, 106”г” е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

Единичните цени за всеки клас на сортиментност са определени на основание Решение №20 от Протокол №3/15.12.2015г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня.

14.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-25-1/15.03.2016г.    

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27 , ал.2 , т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

15. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. №П-26-1/15.03.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27 , ал.2 , т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 16. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. №П- 30-1/15.03.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27 , ал.2 , т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

17. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. №П-  62-1/15.03.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27 , ал.2 , т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

18. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д32/18.03.2016г.

ОТНОСНО: Изменение на кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

19. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д33/22.03.2016г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

20. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д34/22.03.2016г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд.

21. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. №  3-361-1/22.03.2016г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

22. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д35/23.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. на територията на община Сапарева баня.

23.   Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д36/23.03.2016г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост за срок , по-кратък от една година.

24. .   Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № П-667-1/23.03.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен  имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.

25.  Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх. № Д-37/24.03.2016г.

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за осигуряване на награден фонд в размер на 1200 лв. за провеждане на открити международни турнири по шахмат под името „ РИЛСКА ПРОЛЕТ”.

26. Други.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  / Иван Куйов/

 

 

Прикачени файлове

Покана (1.98 MB)