Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-10/23.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел І-670 и УПИ и парцел VІІ-672, кв.36 по плана на с.Ресилово

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-10/23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-670 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-672, кв.36 по плана на с.Ресилово, третиращ обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-670,672, кв.36 по плана на с.Ресилово, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложител Петър Митев Петров.