Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-8 от 22.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, парцел ІХ-1615, кв.44 по регулационния план на с.Сапарево

 

OБЯВЛЕНИЕ

 

        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-8 / 22.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1615, кв.44 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ отпадане на терена отреден „За озеленяване” в частта на урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІХ-1615 кв.44 по  регулационния план с.Сапарево, община Сапарева баня и поставяне в съответствие на новата регулационна линия на Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1615, кв.44 по  съществуващата имотна граница  на  поземлен имот с пл.№1615 по кадастралния план на с.Сапарево, с Възложител Стефка Иванова Йовева

       Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.