Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-67/22.02.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.385

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на „Соларис  София” ЕООД, гр.София, че със Заповед № РД-08-67/22.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.385 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Кирил Николов Динев и Елена Любенова Динева, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, /, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.