Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-7 / 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на улица с осови точки 415-415а по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. №65365.601.855

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-7/ 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров и Решение №31, взето по Протокол №6/ 19.02.2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осови точки 415-415а по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.855  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VI – 147 и  LXІІ147, кв.12 по плана на гр.Сапарева баня, с  идентификатори 65365.601.921 и 65365.601.919 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/ 19.02.2008 годна на Изпълнителния директор на АГКК – София, третиращ  изменение на ширината  на улица  с осови точки  415 – 415а  към УПИ, представляващ парцел VI – 147, и УПИ, представляващ парцел  LXІІ147, кв.12 по плана на гр.Сапарева баня на  8,00 м.,  с  Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет Калин Гелев.

 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.