Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 69 от 23.02.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ)

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Здравка Иванова Лазарова, с адрес: с.Ресилово, ул.”Бреза” № 2че със Заповед № РД – 08 – 69 от 23.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС Станке Димитров, изменена със Заповед № 23 от 11.01.1988 година; Заповед № 100 от 27.09.1991 година и Заповед № 57 от 16.02.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII – 2278, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.447 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 08 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 411 от 05.11.2009 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендилтретиращ както следва:

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII – 2278, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”.

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII – 2278 „За обществено обслужване”, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, с цел изграждане на «Къща за настаняване на туристи».

Съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Анка Иванова Добрева

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.