Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-694/21.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.246, местност „Кантоно” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

    Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Захариев Ненков, Мария Захариева Цветкова, Любов Василева Кунчева и Владимир Миланов Челенков, че със Заповед № РД-08-694/21.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен     Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.246, местност „Кантоно” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс,  с Възложител „Бахар Пропъртис” ЕООД гр.София, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          - Плътност  на  застрояване – П застр. - 50 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт 1.6

                         - Етажност /Височина/ - 1 –  4  /3.00 м. – 12.50 м./

                           - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

с цел изграждане на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел” и и една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „Бахар Пропъртис” ЕООД гр.София, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С Решение  №7, точка І-1, взето по Протокол №7 от 15.10.2015 година на Комисията  за земеделски земи е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти и утвърдено трасе. 

 

    На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има осонование могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.