Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 05/ 23.02.2016 на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПЗ/ в следния териториален обхват УПИ, представляващ парцел І – За културен дом, МВР

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.02.2016 година Заповед № РД – 00 – 05 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване /ПЗ/ в следния териториален обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – За културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 363 от 19.09.2013 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ осигуряване на възможност за изграждане на „Произведение на монументалното изкуство – Паметник на Васил Левски” без промяна на установената централна устройствена зона – Ц1, с Възложител Община Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.