Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-3 от 17.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-489 кв.74, ХІ-488 кв.74 и ХІІ-487

 

OБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-3/ 17.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров и изменен със Заповед №РД-08-696/ 08.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-489 кв.74, ХІ-488 кв.74 и ХІІ-487 кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.602.128, 65365.602.127 и 65365.602.126 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-489 кв.74 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-488 кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.128 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-489 кв.74  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-487 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот, с идентификатор 65365.602.128., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-488 кв.74 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-487 кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.127 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Георги Димитров Попмихайлов и Гергана Георгиева Чучуганова.

 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.