Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-04/23.02.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.12

           OБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-04/23.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлини имота, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване”,

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-3146, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1208 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване”,

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ изграждане на „Сгради за обществено обслужване” в новообразуваният  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

                                     - Плътност на застрояване – 60%

                                     - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.2

                                     - Височина /етажност/ -  3.00 -10.00 м. /1-3 етажа/

                                     - Минимална озеленена площ – 40%

С възложители Димитър Христов Джоргов и Костадин Христов Джоргов.