Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-1/ 10.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-1/ 10.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІ - 628 кв.69 и  ІХ - 622, кв.69 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.48 и 65365.602.50 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна  линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 628 кв.69 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 622 кв.69 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.50  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложител Малинка Димитрова Косовска и Даниел Георгиев Косовски.

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.