Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.12.2015 година Решение № 16, взето по Протокол № 3 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.103, местност „Света вода” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на „Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи”, с Възложител Кирил Христов Зарев

 

 Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/


О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.12.2015 година Решение № 9, взето по Протокол № 3 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия – външно подземно ел. захранване средно напрежение, водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно канализационно отклонение за захранване на обект: „Къщи за настаняване на гости и заведение за обществено хранене” в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.221 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.221, 65365.24.214, 65365.24.19 и 65365.60.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Владимир Стоилов Маргин.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.12.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 3 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.44.71, местност Керкезки къщи” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на „Малкоетажна жилищна сграда”, с Възложители Тодорка Стойкова Попова и Михаил Исталянов Попов

 Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.12.2015 година Решение № 10, взето по Протокол № 3 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.6, местност „Герено” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на „Малкоетажни жилищни сгради”, с Възложител Йордан Иванов Джаджаров, Йордан Димитров Маргин, Кирил Василев Маргин и Елена Георгиева Здравкова.

 Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.12.2015 година Решение № 15, взето по Протокол № 3 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжения – сондаж №1 ХГ, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел” в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност „Фръчковица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.39, 65365.35.99, 65365.35.193, 65365.35.149 и 65365.35.195 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ДАКО 15” ЕООД.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/