Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до Калинка Василева Темелакиева и Илия Спасов Руменкин

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Калинка Василева Темелакиева и Илия Спасов Руменкин, че със Заповед № РД-08-714/12.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 116/12.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.35.10, местност „Валявица”  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение №5 от 06.06.2014 година, взето по Протокол №5/06.06.2014 година, т.ІІ, т.7 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”, гр.Кюстендил, третиращ отреждането му за „Обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жс, с Възложител „Лавър 2015” ЕООД, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.