Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед № РД – 08 - 690 / 03.12.2015 година на кмета на община Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Георгиев Хаджийски с постоянен адрес гр.София, р-н "Люлин" №101, вх.А, ет.4, ап.10, Иван Георгиев Хаджийски с постоянен адрес гр.София, р-н "Люлин" №101, вх.А, ет.4, ап.10, Костадин Димитров Тонкаров с постоянен адрес гр.София, ж.к "Стрелбище" бл.12а, ет.5, ап.93 и Тони Димитров Тонкаров с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Стрелбище", ул. „Бадемова гора" №7, ет.1, ап.3, че със Заповед № РД-08-690/03.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-580, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.602.19 по КК на гр.Сапарева баня, УПИ представляващ парцел ХІІ-581, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.22 по КК на гр.Сапарева баня, УПИ представляващ парцел ХІV-578, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.18 по КК на гр.Сапарева баня и УПИ представляващ парцел ХV-579, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.17 по КК на гр.Сапарева баня, както следва:


- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-580 и УПИ представляващ парцел ХІІ-581, УПИ представляващ парцел ХІV-578 и УПИ представляващ парцел ХV-579, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори №№65365.602.19, 65365.602.22, 65365.602.18 и 65365.602.17 по КК на гр.Сапарева баня.


- Промяна на отреждането на новообразувания УПИ представляващ парцел ХІІІ - 580, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.19 по КК на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Иво Милчов Гърнев.

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.