Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 681 от 27.11.2015год. на кмета на община Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 


Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Марияна Стефанова Николова - гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 11, ет.3, ап.4, и Иван Иванов Добрев, град София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика 61,етаж 12,ап.57, че със Заповед № РД - 08 - 681 от 27.11.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) -изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот № 2697 попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ - За обществено обслужване, кв.129 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.165, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ както следва:
-Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащ план за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот № 2697 попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ - За обществено обслужване, кв.129 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.165, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ отреждане на два урегулирани поземлени имота с проектни номера V - 2697 и VІ - 2697, кв.129 по регулационния план на гр.Сапарева баня за поземлен имот № 2697 по плана на гр.Сапарева баня.
-Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащ план за застрояване /ПЗ/ в обхвата на новообразувани урегулирани поземлени имота с проектни номера V - 2697 и VІ - 2697, кв.129 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ изграждане на къщи за настаняване на туристи без промяна на установената устройствена зона за курорт и допълващото го дейности - Ок, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:


-Плътност на застрояване - 30%
- Интензивност на застрояване Кинт - 1.5
- Етажност /Височина/ - 1-4 / 3 - 12.50/
- Минимална озеленена площ - 50%


Съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Евтимка Георгиева Евтимова.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.