Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 50/17.12.2015 на кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.12.2015 година Заповед № РД - 00 - 50 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII - 2278, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.447 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на «Къща за настаняване на туристи», с Възложител Анка Иванова Добрева.Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.