Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-49/17.12.2015 година нак на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-49/17.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.385 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Кирил Николов Динев и Елена Любенова Динева.