Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-693/21.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.32.208, местност „Света Богородица”

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

   Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Венцислав Кирилов Пейчев, Милка Николова Пейчова, Йорданка Стойчева Пейчова, Георги Михайлов Пейчов, че със Заповед № РД-08-693/21.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.208, местност „Света Богородица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          - Плътност  на  застрояване - П застр. - 60 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                           - Етажност /Височина/ - 1 -  3  /3.00 м. - 10.00 м./

                            - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Благой Галчов Стоянов, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С Решение  №7, точка І-3, 3-А, 3-Б, 3-В, взето по Протокол №7 от 15.10.2015 година на Комисията  по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1  от ППЗОЗЗ е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти. 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.