Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. номер П-2673/14.12.2015г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Костадин Николов - общински съветник при
Общински съвет - гр. Сапарева баня

 

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня приет с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007г. на ОбС Сапарева баня.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.З, чл.34, ал.1 и 2 от Закона за месно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от Закона за нормативните актове; чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня.

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня приет с Решение № 13 от протокол №3/21.12.2007г на ОбС Сапарева баня:

Съгласно чл.21, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. По силата на чл.34, ал. 1 и2 от ЗМСМА общинският съветник има право да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец - в общините с население до 100 000 души.

Към настоящият момент месечното възнаграждение на общинските съветници при Общински съвет Сапарева баня е определено в максимален размер допустим от закона.

Месечното възнаграждение на общинските съветници в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец е завишено и не кореспондира с реално положения от тях труд. Това обуславя необходимостта от изменение на подзаконовия нормативен акт, с който е регламентиран размера на възнаграждението на общинските съветници.

2.Цели който се поставят:

Регулиране размера на месечното възнаграждение на общинските съветници.

3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4,Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на изменение и допълнение на правилника са; Регулиране размера на месечното възнаграждение на общинските съветници спрямо положения от тях труд.

Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираният закон с правото на Европейския съюз. Предложеният проект е за изменение на разпоредба от правилника, регламентираща отношения предоставени по силата на ЗМСМА в прерогатив на ОбС.

 

Във връзка с изложеното

Общински съвет гр. Сапарева баня да вземе следното Проект !

 

I.Общински съвет - гр. Сапарева баня измененя Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня приет с Решение №13 от протокол № 3 /21.12.2007г. на ОбС Сапарева баня, както следва:

Чл.25, ал.2, т.8 се изменя така:

„Чл.25, ал.2, т.8. Общинските съветници получават възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в размер на 50,00лв. месечно."

 

Вносител:              

/К. Николов -общински съветник при ОбС - гр. Сапарева баня/

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

D2 (197.12 KB) D1 (339.99 KB)