Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-487/16.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.275, местност „Банско”, гр. Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Мирослав Христов Кузманов, Борислав Трайков Начев, Георги Цанков Цанев, Дафинка Георгиева Вукадинова, Петър Генчов Вукадинов, Благой Йорданов Миленков, Даниела Благоева Миленкова, Александър Благоев Миленков, Иванка Методиева Златанчева, Николай Йорданов Начов, Методи Йорданов Начов, Димитринка Костадинова Панайотова, Спасимир Георгиев Кюрчийски, Здравка Цъфтянова Павлова, че със Заповед № РД-08-487/16.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.275, местност „Банско” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          - Плътност  на  застрояване – П застр. - 50 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт 1.6

                          - Етажност /Височина/ - 1 –  4  /3.00 м. – 12.50 м./

                          - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

с цел изграждане на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение - „Хотел” и и една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „Бахар Пропъртис” ЕООД гр.София, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

   С Решение  №6, точка І-5, взето по Протокол №6 от 27.08.2015 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за земеделски нужди и  утвърждаване на площадка  и утвърдено трасе. 

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.