Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-635/04.12.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на действащ ПР) в обхвата улица с о.т. 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Кръстю Ангелов Бояджиев, Валери Георгиев Симеонов, Марийка Григорова Петрова, Мина Велчева Велева – Хубанова, Антоний Димитров Димов, че със Заповед № РД-08-635/04.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхвата улица с о.т. 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул.”Паничище”/,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За ресторант, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.329 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ - 40, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.331 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 40,42, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.332 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 43, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.901 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 44, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.337 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 48, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.338 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 47, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.340 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 50, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.351 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 51, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ - 52, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.349 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - 53, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.348 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 54, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.347 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 55, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.346 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ - 56, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.345 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 57, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.344 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 58, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.343 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 59, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.342 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ - 60, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.341 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 229-272-273-274 към квартали 90 и 91 по плана на гр.Сапарева баня, като новата улична регулационна линия мине по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори №65365.601.329, №65365.601.331, №65365.601.332, №65365.601.901, №65365.601.337, №65365.601.338, №65365.601.340, №65365.601.351, №65365.601.350, №65365.601.349, №65365.601.348, №65365.601.347 №65365.601.346, №65365.601.345, №65365.601.344, №65365.601.343, №65365.601.342 и №65365.601.341 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2 чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.