Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-688/03.12.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Михал Димитров Апостолов, че със Заповед № РД-08-688/03.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.603.1, 65365.603.504 и 65365.603.520 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с нови проектни номера, както следва:

               - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.1 и 65365.603.504 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

            - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.603.520 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както и отреждането му „За обществено обслужване”.

С Възложител „КАМА - ТРАНС” ЕООД, гр.София, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.