Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа


ПОКАНА

На основание чл.36, ал.2 т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Проект!

Дневен ред:

 

1. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на становище на Общински съвет гр.Сапарева баня, относно актуализиран бизнес план „ВиК Паничище"ЕООД гр. Сапарева баня за периода 2009г. - 2013г. с удължен регулаторен период до 31.12.2016г. на основание чл.198 б, т.3 от Закона за водите.

 

2. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО:Приемане на предложение за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за 2016г.

 

            3. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект - "Предоставяне на особено право на ползване /концесия/ върху обект  -  публична общинска собственост с предмет:

„ Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс - футболен стадион с. Ресилово в поземлен имот с идентификатор с номер 027014, находящ се в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност „ Над селото" с площ от 15, 005 дка, начин на трайно ползване - ливада, шеста категория, при съседи: имот № 027175, полска култура на наследниците на  Йордан Стойков Дашов, имот № 027067 - полска култура на  наследниците на Георги Петков Сусанин, имот № 027012 - полска култура на наследниците на Васил Станчов Лазаров, имот № 027011 - полска култура на наследниците на Михал Станчев Лазаров и др., имот №027010 - полска култура на наследниците на Ангел Митев Гърнев и др., имот № 027009 - полска култура на Димитринка Венциславова Руменина и др., имот № 027008 -  на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027007 - друга селищна територия на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027006 - полска култура на наследниците на  Христо Спасов Тодоров, имот № 027005 - полски път на Община Сапарева баня, имот № 027230 - полска култура на   Райна Георгиева Щрапульова, имот № 027231 - полска култура на Йордан Данаилов Щрапульов, имот № 027017 - полски път на Община Сапарева баня, имот № 027018 - полска култура на Лиляна Денчева Димитрова, имот № 027030 - полска култура на Яким Димитров Йовев, имот № 027016 - полска култура на Станимир Данаилов Щрапульов, имот № 027032 - полска култура на наследниците на  Васил  Христов Йовев, имот № 027033 - полска култура на наследници на Захари Христов Йовев, имот № 027034 - полска култура на наследниците на Герасим Христов Йовев, имот № 027035 - полска култура на наследниците на Димитър Христов Йовев, имот № 027036 - полска култура на наследниците на Васил Манев Йовев, имот № 027144 - полска култура на наследниците на Димитър  Манев Йовев, имот № 027037 - полска култура на Цвета Славева Вельова и др., имот № 027038 - полска култура на Йорданка Борисова Щрапульова и др., управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги.

 

                 4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект - "Предоставяне на особено право на ползване /концесия/ върху обект  -  публична общинска собственост с предмет:

„ Проектиране и цялостно изграждане на спортен комплекс за  спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.25 по Кадастралната карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, находящ се в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност „Физолница" с площ 18 010 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - ливада, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 024025, при съседи: поземлени имоти с идентификатори:  65365.24.188, 65365.24.23, 65365.24.210, 65365.24.604, 65365.24.9, 65365.24.200, 65365.24.30, 65365.24.31, 65365.43.1, 65365.43.126, 65365.43.208, 65365.26.26, 65365.24.217, съгласно скица на поземлен имот № 15-194611/ 13.05.2015 година на СГКК гр. Кюстендил управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги.

 

              5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на £ 27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

              6.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО:Съгласие за реализиране на инвестиционен проект в имот - публична общинска собственост.

 

              7. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО:Съгласие за реализиране на инвестиционен проект в имот - публична общинска собственост.

 

              8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2, от ЗУТ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.44.71, местност „Керкезки къщи" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

              9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за ПУП, План за Регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2, от ЗУТ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.221, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № РД - 18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, ведно с план схеми за водоснабдяване и електрификация към него.

 

              10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2, от ЗУТ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.6, местност „Герено" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед  № РД - 18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

              11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/

 

              12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

     13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

              14. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

              15.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение - сондаж №1 хг, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел"", предвиден с проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/по чл.9, ал.2, от ЗУТ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.35.107, местност „Фръчковица",  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед  № РД - 18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 65365.35.37, 65365.35.39, 65365.35.67, 65365.35.99, 65365.35.181, 65365.35.183, 65365.35.184, 65365.35.193, 65365.35.194 и 65365.35.195 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед  № РД - 18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

              16. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2, от ЗУТ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.103, местност „Света вода" ,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед  № РД - 18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

              17. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

              18. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

              19. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня -

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/- Парцеларен план /ПП/.

 

      20.Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                          /ИВАН КУЙОВ/