Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Живков Куйов, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Христо Смирненски” № 24, вх.А, ет.8, ап.32; Емилия Миткова Петрова, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Гоце Делчев” 259, вх.Д, ет.5, ап.64 и Румяна Венциславова Миланова, с постоянен адрес: гр.София, ул.”Народно хоро” № 40, вх.3, ет.7, ап.20, че със Заповед № РД – 08 – 590 от 20.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.27.18, местност „Ридо” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                                        -  Плътност на застрояване – 50 %

                                                        - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.6

               - Етажност /Височина/ - 1 –  4  / 3.00 м. – 12.50 м. /

                                                        - Минимална озеленена площ – 40 %

с цел строителство на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите Сангя Спасова Иванова

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.