Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ №1

ОбС Сапарева баня одобрява общата численост в размер на 38.5 щатни бройки и структурата на общинска администрация Сапарева баня съгласно приложението.

 

РЕШЕНИЕ №2

І.Общински съвет – гр.Сапарева баня създава седем Постоянни комисии и определя следния брой членове към всяка комисия, както следва:

1.ТСУ (Териториално селищно устройство) – 7 броя членове;

2.Образование, култура, вероизповедание,  опазване и поддържане на архитектурни паметници – 3 броя членове;

3.Бюджет, финанси, евроинтеграция – 7 броя членове;

4.Транспорт, безопасност на движението и обществен ред – 3 броя членове;

5.Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване – 3 броя членове;

6.Селско, горско стопанство и околна среда – 3 броя членове;

7. Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси – 3 броя членове.

 

ІІ.Определя следните членове към създадените Постоянни комисии:

1 . ТСУ:

1. Николай Мертекчийски

2. Йордан Кацарски

3. Калин Базиргянов

4. Христо Милтенов

5. Орлин Пехливански

6. Георги Попмихайлов

7. Георги Тодоров

                     

2. Образование,  култура, вероизповедание  и поддържане на архитектурни паметници:

1. Никола Фарфаров

2. Николай Мертекчийски

3. Даниела Ранова


3. Бюджет, финанси и евроинтеграция:

1. Любен Кръстев

2. Костадин Николов

3. Никола Фарфаров

4. Светослав Андреев

5. Христо Милтенов

6. Георги Тодоров

7. Калин Базиргянов


4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред:

1. Калин Базиргянов

2. Йордан Кацарски

3. Любен Кръстев


5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване:

1. Георги Тодоров

2. Христо Милтенов

3. Орлин Пехливански  


 6. Селско, горско стопанство и околна среда :

1. Георги Попмихайлов

2. Николай Мертекчийски

3. Йордан Кацарски


7. Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси :

1. Любен Кръстев

2. Костадин Николов

3. Даниела Ранова

 

РЕШЕНИЕ 3

1.ОбС гр.Сапарева баня създава Временна комисия, която да изготви предложения за допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и отношенията му с ОбА – гр.Сапарева баня

2.Временна комисия в състав от седем съветника:

         1. Николай Мертекчийски

         2. Костадин Николов

         3. Георги Тодоров

         4. Никола Фарфаров

         5. Христо Милтенов

          6. Любен Кръстев

          7. Георги Попмихайлов

3.Срокът на действие на временната комисия е до приемане на промените.

 

РЕШЕНИЕ 4

Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня, както следва:

§.1. Чл.3 т.12 се изменя, като след редакцията придобива следното сьдьржание:

„Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на деца, както и посещаването на обществени места след 20,00 ч., ако не са придружени от родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след

22.0      ч„ ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. При нарушение на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200.00лв.

а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лева до 1000,00 лева/'

§.2. Чл.З, т.8 се изменя, като слсд редакцията придобива следното съдържание:

„Забранява се създаването, излагането, представянето, излъчването,

предлагането, продажбата, отдаване под наем или по друг начин разпространяването на порнографски материал. При нарушение на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00 лв., а ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200.00 лева до 1000.00 лева.”

§.3. Създава се нов чл.Зб със следният текст:

„Чл.3б. /1/ Забранява се тютюнопушеното в закритите обществени места на територията на  общината.

(2)   Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където сс полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение на територията на обшината.

(3)   При нарушение на разпоредбите на ал.1 и 2 на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв., до 200,00 лв, а ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200.00 лева до 1000,00 лева.

§,4. Създава се нов чл.Зв. със следният текст:

„Чл.Зв, Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места на територията на обшината:

1.     Прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца.

2.     Площадките за игра.

3.     На които са организирани мероприятия за деца и ученици.

4.     Спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

При нарушение на разпоредбите на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00 лв., а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лева до 1000, лева.

 

РЕШЕНИЕ 5

Общински съвет гр.Сапарева баня прекратява издаденото от Кмета на Община Сапарева баня Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения №3/19.06.2014 г. на „ Съни термо” ООД гр.София за водовземане от минерална вода – сондаж 1ХГ от находище на минерална вода „ Сапарева баня” - №67 от Приложение №2 към чл.14,т.2 от Закона за водите.

 

РЕШЕНИЕ 6

Общински съвет гр.Сапарева баня приема следните промени в Годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2015 година, приета с Решение № 3, взето по Протокол № 1 от 20.01.2015 година, допълнена с Решение № 4, взето по Протокол № 6 от 27.05.2015 година;  Решение № 3, взето по Протокол № 8 от 30.07.2015 година и Решение № 1, взето по Протокол № 10 от 14.08.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва:

В раздел Х „Обекти от първостепенно значение” в колона „№ по ред „ се добавя № 2, а именно:

№ 2 – „Резервоар с вместимост 1000 м3„ , предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ 2 471 м2 , трайно предназначение на територията „Горска” и „Начин на трайно ползване „Иглолистна гора”.

 

РЕШЕНИЕ 7


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ О Д О Б Р Я В А: 

Подробен устройствен план (ПУП) –Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната територия – Водопроводeн клон с дължина на трасето 139.40 м, към обект: „Водоснабдяване на гр.Сапарева баня – квартал «Висока зона», в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.318, 65365.32.260 и 65365.32.135 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, съгласно графичната част на приложения към това Решение Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/,с Възложител Община Сапарева баня.

 

 

РЕШЕНИЕ 8

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си количествата за ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели със суха и паднала дървесина  в резултат на биотични и абиотични въздействия да се одобряват от Кмета на Община Сапарева баня и да бъдат продавани по ценоразпис   утвърден с Решение на Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ 9

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на стояща дървесина на корен от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия за нуждите на училища, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка, кметствата на територията на Община Сапарева баня и Общинска администрация гр. Сапарева баня да бъде по ценоразпис, както следва:

 

СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

МЯРКА /ПЛ.КУБ.М/

ТАКСА ЗА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС /ЛВ. БЕЗ ДДС/

1. Иглолистна дървесина

 

 

а/едър

 

 

Іа клас

пл. куб.м

1.00 лв

І клас

пл. куб.м

1.00 лв.

ІІ клас

пл. куб.м

1.00 лв.

б/ среден

 

 

ІІІ клас

пл. куб.м

1.00 лв.

ІV и V клас

пл. куб.м

1.00 лв.

в/ дребен

пл. куб.

1.00 лв.

г/ ОЗМ

пл. куб.м

1.00 лв.

2. Широколистна дървесина

 

 

а/ едър

 

 

Іа клас

пл. куб.м

1.00 лв.

І клас

пл. куб.м

1.00 лв.

ІІ клас

пл. куб.м

1.00 лв.

б/ среден

 

 

ІІІ клас

пл. куб.м

1.00 лв.

ІV и V клас

пл. куб. м

1.00 лв.

в/дребен

пл. куб.м

1.00 лв.

ОЗМ

пл. куб.м

1.00 лв

3. Дърва за горене

 

 

а/ иглолистни дърва

пр. куб.м

1.00 лв.

б/широк.дърва от твърди дърв. видове

пр. куб.м

1.00 лв.

в/широк.дърва от меки дървесни видове

пр.куб.м

1.00 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ 10

ОбС гр.Сапарева баня избира за  Заместник председател на Общински съвет г-н Никола Георгиев Фарфаров.

 

 

*Препис-извлечение от Протокол №2/27.11.2015 г. е достъпно в прикачения файл