Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед №РД-08-629/30.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

   

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на собствениците на урегулиран поземлен имот представляващ парцел Х-1498, кв.53 по плана на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, че е издадена Заповед №РД-08-629/30.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи парцели VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, третиращ образуване на три нови УПИ /парцела/ от УПИ /парцела/ VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, както следва:

-УПИ /парцел/ VІІІ и отреждането му за поземлен имот пл.№1490, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот пл.№1490;

-УПИ /парцел/ ХІ и отреждането му за поземлени имоти пл.№№1491 и 1492, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлени имоти пл.№№1491 и 1492;

-УПИ /парцел/ Х и отреждането му за поземлен имот пл.№1498, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот пл.№1498,

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

Възложители:Зоя Иванова Шуманска,Петър Костадинов Бонжилов и Мария Костадинова Бонжилова.
        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.