Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-48/ 16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-48/ 16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-„За битови услуги”, кв.31 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ :разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-„За битови услуги” кв.31 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

-          урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ

-          урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ

и отреждането на новообразуваните урегулирани поземлени имоти /парцели/ за имот пл.№ 98, както и  промяна на отреждането им от „За битови услуги” в „За жилищно строителство”, с Възложител  Владимир Иванов Каерски, Славка Херцел Каерска и Иван Спасов Христов.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.