Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-471/09.09.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.83, местност „Коинчица”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

    Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Кирил Александров Христов,Eленка Георгиева Папалийска, че със Заповед № РД-08-471/09.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.83, местност „Коинчица” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          - Плътност  на  застрояване – П застр. - 60 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт 1.2

                          - Етажност /Височина/ - 1 –  3  /3.00 м. – 10.00 м./

                           - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

с цел изграждане на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „Бахар Пропъртис” ЕООД гр.София, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С Решение  №КЗЗ - 18, точка І-17, взето по Протокол №18 от 20.08.2015 година на Комисията  за земеделски земи е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти и утвърдено трасе. 

 

    На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има осонование могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.