Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-43/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР)

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-43/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982  година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Стакне Димитров в обхват  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.894 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулирани  поземлени имоти, представляващи парцели XXXVІ - 382, ХХХVІІ – 382 и ХХVІІІ – 382, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.388  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ прокарване на  нова улица с осови точки 336А – 336Б – 336В -336Г – 336Д – 336Е по плана на гр.Сапарева баня  с ширина 5,0 м. и обръщало 12,0 / 12,0 м. и изменение на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XXXVІ - 382, ХХХVІІ – 382 и ХХVІІІ – 382, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХVІІ – 382 и ХХVІІІ – 382, кв.74 по плана  на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.602.388  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.