Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 491 от 16.09.2015 г. на кмета на Община Сапарева баня е /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.170, местност „Шишкова кория”

 

Обявление 

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на АТОМ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ООД представлявано от Управители Ланселот Лорънс Нелсън и Оливър Питър Лорънс Нелсън със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, р-н Триадица, ул.”Иван Денкоглу” № 26, ет.1, че със Заповед № РД – 08 – 491 от 16.09.2015 г. на Кмета на Община Сапарева баня е Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.170, местност „Шишкова кория” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          -  Плътност на застрояване – 50 %

                           - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.6

                           - Етажност /Височина/ - 1 –  4  / 3.00 м. – 12.50 м. /

                           - Минимална озеленена площ – 40 %

с цел строителство на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

С Решение № 6 от 27.08.2015 година, точка І – 2, взето по Протокол № 6 / 27.08.2015 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 2193 кв.м. земеделска земя, шеста категория, неполивна.

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.