Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-45/16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

           

OБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-45/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982  година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Стакне Димитров в обхват  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXXVІІ - 374, кв.74, с нов идентификатор №65365.601.575 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел ХХХVІІІ – 375, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.574 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ  поставяне в съотвествие новата вътрешно  - регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXXVII – 374, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.575 по КК на гр.Сапарева баня към поземлен имот с идентификатор №65365.601.894 по КК на гр.Сапарева баня като новата регулационна линия мине по имотната граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.575 по КК на гр.Сапарева баня и промяна вътрешната регулационна линия на УПИ, представляващ перцел XXXVІІ – 374, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.575 по КК на гр.Сапарева баня към УПИ, представляващ парцел ХХХVІІІ – 375, кв.74  по плана    на гр.Сапарева баня, като новата регулационна линия мине по имотната граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.575 по КК на гр.Сапарева баня , с Възложители  Бойко Йорданов Коляндов, Ирина Йорданова Коляндова и  Жана Йорданова Гелева.