Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-42/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-42/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 213/12.09.1989  година на председателя на ИК на ОбНС гр.Стакне Димитров в обхват  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІІ, кв.50 по плана на с.Ресилово, третиращ  поставяне в съотвествие новата вътрешно  - регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.50 по плана на с.Ресилово по имотната граница на  поземлен имот с пл.№774 по плана на с.Ресилово и промяна на отреждането му от „За приемателен пункт” в „За жилищно строителство”, с Възложител Валентин Славчов Маноилов.